Ceiling Lifts / Plafondliften

Reference information / Referentie-informatie

 

Overview

Overzicht

We are looking for a fully motorized ceiling lift so that he can transfer painlessly, safely, easily and with dignity and comfort from bed to toilet and the shower, that also reduces the strain on the caregiver. We zijn op zoek naar een volledig gemotoriseerd plafond lift zodat hij pijnloos, veilig, gemakkelijk en met waardigheid en het comfort kan transfer van bed naar toilet en de douche,.die ook de druk op de mantelzorger verminderen,

Use

Gebruik

Transfers are made at various times during the average day:

 1. In the morning for getting out of bed: bed to wheelchair 1 transfer.
 2. In the morning for personal care: wheelchair to toilet to shower to wheelchair, 3 transfers
 3. During the day to use the toilet: wheelchair to toilet to wheelchair, 2 transfers, sometimes 3 times per day 6 transfers.These transfers often need to be done very quickly due to incontinence.
 4. In the evening to take a nap: wheelchair to bed to wheelchair, 2 transfers.
 5. At night to go to bed: wheelchair to bed, 1 transfer.
 6. Occasionaly at night to change clothes and sheets: wheelchair to bed to wheelchair, 2 transfers.
 7. Total transfers: about 15 transfers per day and sometimes as many as 25 transfers per day. More than half of the transfers are done by the partner.
Transfers zijn gemaakt op verschillende momenten tijdens de gemiddelde dag:

 1. In de ochtend voor het opstaan uit bed: bed naar rolstoel, 1-transfer.
 2. In de ochtend voor persoonlijke verzorging: rolstoel naar toilet naar douchen naar rolstoel, 3 transfers
 3. Gedurende de dag naar het toilet te gebruiken: rolstoel naar toilet naar rolstoel, 2 transfers, soms 3 keer per dag 6 transfers. Deze transfers moeten vaak snel worden gedaan door incontinentie.
 4. 'S Avonds om een dutje te nemen: rolstoel naar bed naar rolstoel, 2 transfers.
 5. 'S nachts naar bed te gaan: rolstoel naar bed, 1 transfer.
 6. Af en toe 's nachts om kleren en lakens te verschnonen: rolstoel naar bed naar rolstoel, 2 transfers.
 7. Totaal transfers: ongeveer 15 transfers per dag en soms wel 25 transfers per dag..Meer dan de helft van de transfers worden uitgevoerd door de partner.

Specifications user/wheelchair

Specificaties gebruiker/rolstoel

The lift needs to work with the dimensions of his TiLite ZRA ADL wheelchair. The following are the user and wheelchair dimensions:

User weight: 55 kg
User height: 184 cm
Wheelchair seat width 40 cm
Wheelchair Seat height: 55-56 cm

De lift moet werken met de afmetingen van zijn TiLite ZRA ADL rolstoel. De volgende zijn de gebruiker and rolstoel afmetingen:

Gebruiker gewicht: 55 kg
Gebruiker hoogte: 184 cm
Rolstoel zitting breedte: 40 cm
Rolstoel zithoogte: 55-56 cm

Requirements

Eisen

 1. Easy to understand and use for the user and caregivers.
 2. Able to hold on well with one hand.
 3. Support that does not put too much pressure under the armpits, because of shoulder subluxation.
 4. Easy to put on sling for independent use after suitable training and practicing.
 5. Able to also use a standard 4 point sling if needed.
 6. Wireless Remote control that can be operated independently by the user. Wireless because of visual neglect and safety.
 7. Able to turn with a small turning radius.
 8. Lightweight because partner/caregiver has a herniated disc in the back.
 9. Can be used quickly because of urge incontinence and fecal incontinence.
 10. Able to occasionally lift from the floor if he falls during a seizure (ceiling height 256 cm).
 11. Various transfer points (bed, toilet and self riding shower chair).
 12. Adjustable speed motor(s)
 13. Automatically stop at any point or at previously defined locations
  e.g. bed, toilet.
 14. Mechanical override for emergency situations.
 15. Automatic up and down motion vertically, as well as from room to room laterally.
 16. Separate battery charger for wall attachment.
 17. Rail can connect between the bedroom and shower / toilet room without a gate. We can remove the window above the door.
 18. Able to go wall-to-wall in the bedroom in order to be flexible for care on both sides of the bed.
 19. Must be able to install rail on cement ceilings that are 256 cm high.
 20. If needed, a curved rail for corners without a turntable.
 21. Charging point in the bathroom in the corner near the toilet, with 2 contacts which will also be used for the wash and dry toilet.
  N.B. This was later changed to very close to the bedroom wall because they said it could no longer be charged in a wet room.
 22. Motor and body support system must be stored near the toilet and shower where the toilet and shower can still be used by others.
 23. Able to add to the rail to extend to other areas, e.g., the shower or others areas of the house.
 24. Charging from the ceiling rail. (not possible HandiMove)
 25. Rechargeable LiPo (lithium-ion polymer) or NiMH (nickel-metal hydride) batteries. (not possible HandiMove)
 26. Rust free materials and water resistant motor, because it will be stored in the shower room.
 27. Easy to use controls with diagnostics for maintenance.
 28. Must be able to order direct with the manufacturer or a countrywide distributor -- not only through big suppliers. (not possible HandiMove)
 29. Must be able to order parts online for self maintenance. (not possible HandiMove)
 30. Supplier must provide a detailed maintenance contract, including hours of service, rates, response times, travel expenses, and taxes.
 31. Supplier must provide a detailed per line item offer including all components, installation costs including materials, travel expenses, taxes, and the terms and conditions, and must mention the following:a) The installation date and the completion date.b) The supplier shall provide two invoices, one that is detailed per line item in the offer, and the other that lists only the total price and taxes.c) The supplier shall provide full documentation in printed and PDF formats in English and Dutch. This will include user and service manuals, along with any technical drawings needed for maintenance and service .d) The supplier shall provide free of charge training in Dutch on the completion date,  that will be recorded on video of for use by other caregivers.
 1. Gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken voor de gebruiker en zorgverleners..
 2. In staat om op goed vast te houden met één hand.
 3. Steun die niet te veel druk heeft gezet onder de oksels, als gevolg van de schouder subluxatie.
 4. Gemakkelijk tilband voor zelfstandig gebruik na  passende training en oefeningen.
 5. In staat om ook een standaard 4-punt tilband te gebruiken indien nodig.
 6. Zelfstandig gebruik draadloze bediening. Draadloze vanwege visuele verwaarlozing en veiligheid.
 7. In staat om te draaien met een kleine draaicirkel.
 8. Lichtgewicht omdat partner/verzorger heeft een hernia in de rug.
 9. Snel kan worden gebruikt voor urge-incontinentie en ontlasting-incontinentie.
 10. In staat om af en toe te tillen van de grond als hij tijdens een aanval valt (plafondhoogte 256 cm).
 11. Diverse transfer punten (bed, toilet en zelfrijdende douchestoel).
 12. Regelbare snelheid motor(s)
 13. Automatisch stoppen op elke gewenste plaat of op vooraf gedefinieerde locaties bijv. bed, toilet.
 14. Mechanische noodvoorziening voor dalen
 15. Automatisch omhoog en omlaag beweging verticaal, maar ook van kamer naar kamer lateraal.
 16. Aparte batterijlader voor bevestiging aan de wand.
 17. Rail verbinding kunt maken tussen de slaapkamer en douche / toilet kamer zonder een gate. We kunnen het raam boven de deur te verwijderen.
 18. Kunnen wall-to-wall gaan in de slaapkamer om flexibel te zijn voor zorg aan beide zijden van het bed.
 19. Moet in staat zijn om het rail te installeren op beton plafonds die 256 cm hoog zijn.
 20. Indien nodig, een gebogen rail voor hoeken zonder draaitafel.
 21. Laadpunt in de badkamer in de hoek bij het toilet, met 2 contacten die ook wordt gebruikt voor het spoel- en föhn  toilet.
  N.B. Dit werd later veranderd in heel dicht bij de slaapkamermuur omdat ze zeiden dat het niet langer in een natte ruimte kon worden opgeladen.
 22. Motor en tilbeugel moeten worden opgeslagen in de buurt van het toilet en douche waar het toilet en de douche nog steeds kan worden gebruikt door anderen.
 23. In staat om toe te voegen aan de rail uit te breiden naar andere gebieden, bijvoorbeeld de douche of in andere gebieden van het huis.
 24. Opladen van het plafond rail. (niet mogelijk HandiMove)
 25. Oplaadbare LiPo (ithium-ion-polymeer) of NiMH (nikkel-metaal hydride) batterijen.
  (niet mogelijk HandiMove)
 26. Roest vrije materialen en waterbestendig motor, omdat het zal worden opgeslagen in de doucheruimte.
 27. Gemakkelijk te gebruiken controles met diagnose voor onderhoud.
 28. Moet in staat zijn rechtstreeks te bestellen bij de fabrikant of een landelijke distributeur -- niet alleen door grote leveranciers.
  (niet mogelijk HandiMove)
 29. Moet in staat zijn onderdelen online te bestellen voor eigen onderhoud.(niet mogelijk HandiMove)
 30. Leverancier moet een gedetailleerd onderhoudscontract verstrekken, inclusief uren van dienst, tarieven,   responstijden, reiskosten, en BTW.
 31. Leverancier moet een gedetailleerd aanbod per lijnartikel aanbieden, inclusief alle componenten, installatiekosten inclusief materialen en reiskosten, BTW, en de algemene voorwaarden, en moet het volgende vermelden:a) De installatie datum en de datum van voltooiing.b) De leverancier zal twee facturen verstrekken, één die per lijnitem in de aanbieding is gedetailleerd en de andere die alleen de totale prijs en BTW vermeldt. c) De leverancier zal volledige documentatie in gedrukte en PDF formaten in het Engels en Nederlands verstrekken. Dit bevat gebruikers- en servicehandleidingen, samen met eventuele technische tekeningen die nodig zijn voor onderhoud en service.d) De leverancier biedt gratis opleidingen in het Nederlands op de datum van voltooiing, die op video wordt opgenomen voor gebruik door andere verzorgers.

Bedroom and bathroom photos / Slaapkamer en badkamer foto's

Concept drawings / Concept tekeningen

2017-09-19 R.J. Pit tekening

2017-09-18 R.J. Pit - Plafondlift

 

Product  / Producten

HandiMove Body Support - Ceiling motor - Ceiling track rail / Tilbeugel / Plafondmotor / Railsystemen

 • 2815 Plafondmotor HM2800 LRC IR 1,00
 • 2800.9110 Coaten plafondmotor 1,00
 • 3050 Oplaadstation incl. bevestigingsbeugel 1,00
 • 3805 Rail 5 meter 1,00
 • 3812 Bocht 90 graden 50 cm uitloop 1,00
 • 3831 Rail-bevestiging 6,00
 • 3832 Rail-bevestiging / verbinding 1,00
 • 3720 Raileindstop met veer 2,00
 • 3721 Geluidisolatie tussenlegger klein 6,00
 • 3722 Geluidisolatie tussenlegger groot 1,00
 • 1030M Surehands tilbeugel gevormd medium 1,00
 • 1074M Beensteunen standrd antislip M sleutelgat 1,00
 • 9903 Plaatsingskosten inclusief klein materiaal en reiskosten 1,00

Headquartered in Belgium, they make a variety of lifts for both independent use and caregiver assisted use.

 • The body support is a hinged, stainless-steel mechanism that automatically grips your upper body as result of pressure on the leg supports.
 • The body support can be fitted faster and more easily than a sling. This is an advantage for the user as well as the caregiver.
 • Dressing and undressing are easy thanks to the fully unencumbered bottom and back region
 • The body support is made from stainless steel. It does not have any components that absorb moisture.
 • The pressure from the soft side supports is proportional to the weight of the user. The lower body is held by two leg supports.
 • You can quickly switch between a body support and a spreader bar with a sling.
 • With suitable users, the body support can provide a support function during walking rehabilitation.

Pros / Cons after testing

This worked really well, and much better than any of the other stalifts or sta-op hulpmiddelen  tested. It did not cause any pain, and was easy for him to use. We think it will also be easy for others to help him use it, and much safer than other options that caregivers did not always use correctly. After some training and practice, we think he will be able to use this on his own, with someone nearby to make sure it all goes okay. This will give him his dignity and privacy, and allow him to be more independent. It will also allow for more room to work in the shower room without having a big lift in the way all the time. It will also be much better for the back of the partner who has a difficulty moving a stalift while he is in it. It also can be used if he falls out of the wheelchair during a seizure, which currently requires multiple caregivers to help lift him, causing him and them a lot of pain.

SureHands body support system demonstration

SureHands body support independent use

Ceiling motor and SureHands Body Support, use with caregiver

SureHands SureHands Body Support, new leg supports

Liko Rail System and LikoRall Motor / Liko Railsystemen en Tilmotor LikoRall

We were told by Lopital that they can supply the SureHands Body Support with the Liko rail and motor system.

Prism Medical (Waverly-Glen)

One of the largest companies in the industry, Prism supplies both institutional and residential clients. Waverly Glen is one of their brand names and they have manufacturing facilities in the U.S.

Arjo-Huntleigh

With its headquarters in Sweden, this worldwide company has been in business since 1957. They make products for both institutional and home use.

Handicare

This worldwide company headquartered in Europe makes stair lifts as well as portable ceiling lifts.

Guldmann

This Danish company makes commercial patient lifts and offers a portable residential unit.

Horcher (BarrierFree)

Comparisons / Vergelijkingen

 

Contact information

Contactgegevens

Handi-Move International

Ten Beukenboom 13
9400 Ninove
Belgium
Tel: +32 (0)54 31 97 10
E-mail: info@handimove.com

Tiltechniek BV

Postbus 334
5140 AH Waalwijk
Tel: +31 (0)416 650 867
E-mail: info@tiltechniek.nl
Web: www.tiltechniek.nl

Els Rampersad (back office)
els.rampersad@tiltechniek.nl

Judith Diederen (sales)

ArjoHuntleigh Nederland BV

Biezenwei 21
4004 MB Tiel
Tel.: +31 344 640 800
E-mail:info.NL@ArjoHuntleigh.com

Getinge

Lisanne Luiten, sales (fysiotherapeute)
E-mail: lisanne.luiten@getinge.com
Web: http://www.getinge.com

Lowie van Diën, Front Office medewerker
Tel: 0344 640 823
E-mail: lowie.van.dien@getinge.com

Lopital Nederland (Liko / Hill-rom)

Laarakkerweg 9
5061 JR Oisterwijk
Tel: +31 13 5239300
E-mail: info@lopital.nl
Web: http://www.lopital.nl

Ed Neugebauer, Sales north
E-mail: ed.neugebauer@lopital.nl