Shower chair / Douchestoel

N.B. Een verrijdbare douche/toiletstoel zonder elektrische uitvoering wordt NIET gezien als een Medisch Hulpmiddel en CE-markering NIET nodig is, in de zin van Richtlijn 93-42-EEG of Besluit medische hulpmiddelen. Het primaire functie hulpmiddel bij het wassen, (mogelijke) secundaire functie mobiliteit gehandicapte te vergroten; geen medisch hulpmiddel in het kader van de richtlijn.

Current bathroom  / Huidige badkamer

Current shower chair / Huidige douchestoel

 Problems

Problemen

 1. Too wide of a seat, he slips around.
 2. Recess is too big (16 cm / 6 inch) and he falls through.
 3. The recess is open in the wrong direction and needs to be on the right side.
 4. Cushion is rounded on top and uncomfortable is. It would be better if it was flatter so he does not slide down it.
 5. Too wide overall (70 cm / 27.5 inch) and difficult in small WCs. It requires a wide turning radius.
 6. Too heavy (22.6 kg / 50 pounds) and he can not manoeuvre it. It is difficult to lift over low thresholds.
 7. Brakes are difficult for him to use and are in the way for transfers. It makes transfers unsafe, especially when in a hurry caused by incontinence.
 8. Is not high enough and can not be adjusted higher. This causes problems when travellng and will probably cause problems with a wash and dry toilet.
 9. Footplates are not adjustable and his feet fall off, especially with spasms. There are also no heel loops.
 10. Large rear wheels do not allow placement over wall-hung toilets.
 11. Difficult for assistants to steer, no proper push handles.
 12. Wheels do not come off and has air tubes, rather than solids, that make it difficult for maintenance.
 13. Does not disassemble and can not be transported easily or used for traveling.
 1. Te breed van een zitplaats, glijdt hij rond.
 2. De uitsparing is te groot (16 cm / 6 inch) en hij valt door.
 3. De uitsparing is geopend in de verkeerde richting en moet worden aan de rechterkant.
 4. Kussen wordt afgerond op de top en ongemakkelijk is. Het zou beter zijn als het was vlakker, zodat hij niet naar beneden glijden.
 5. Te breed overall (70 cm / 27,5 inch) en moeilijk in kleine toiletten. Het vereist een grote draaicirkel.
 6. Te zwaar (22,6 kg / 50 pond) en hij kan niet manoeuvreren. Het is moeilijk om op te heffen over lage drempels.
 7. Remmen zijn moeilijk voor hem om te gebruiken en in de weg staan voor transfers. Het maakt transfers onveilig, vooral wanneer in een haast  veroorzaakt door incontinentie.
 8. Niet hoog genoeg en kan niet hoger worden ingesteld. Dit veroorzaakt problemen bij het reizen en zal waarschijnlijk problemen met een spoel- en föhn toilet veroorzaken.
 9. Voetplaten zijn niet verstelbaar en zijn voeten vallen, vooral met spasmen. Er zijn ook geen hiel loops.
 10. Grote achterwielen niet plaatsing op hang-wc's mogelijk te maken.
 11. Moeilijk voor medewerkers om te sturen, geen goede duwhandvatten.
 12. Wielen niet af en is voorzien van buizen, in plaats van vaste stoffen, die het moeilijk maken voor onderhoud.
 13. Maakt niet uit elkaar en kunnen niet gemakkelijk worden vervoerd of worden gebruikt voor reizen.

Invacare Revato (7719.073)

Pros/ Cons

Although there are some nice features about this shower chair, it has not worked well. We call it "the tank".

New manual shower chair / Nieuwe douchestoel

Requirements

Eisen

 1. Movable -- not mounted at a fixed location, so that the shower can be hot in advance. Cold water causes seizures.
 2. Rideable so that the transfer can be done on a dry, not slippery floor. It is safer for him and caregivers.
 3. Self-propelled so he can move independently and use the shower, toilet and sink as independently as possible.
 4. Self-propelled so he can transfer from the bed to the chair and be active enough to do his normal activities independently in the morning before he uses the toilet and shower, for example making a cup of coffee, breakfast and reading news and e-mail. It will also lessen the amount of transfers that are needed in the morning leaving him much more energy for more important things during the day like his painting and physical therapy.
 5. It must be able to function well with the HandiMove Body Support system and ceiling lift. The optimal positon for transfers with the HandiMove Body Support system is a normal sitting position at about 90°
 6. The chair must not be heavy and difficult to manoeuvre when it is in use. It must be easy for the caregiver partner to use because of back problems (the partner has a doctors note).
 7. Manual stand-pivot transfers must be possible. Although we plan to use a ceiling lift at home, there will be many times that it will not possible when urgency is needed. Manual transfers are needed for all family visits, all respite care and during all vacations.
 8. It must be possible to submerge the chair in water if needed for a bath in place of a shower. Placing the chair in a bath is needed  for many family visits, some respite care and during many vacations.
 9. The chair must be portable for transport in an airplane, train or in a car. Portability is needed for all family visits (all family members live in the United Kingdom and the United States), most respite care and during all vacations (all vacations are abroad).
 10. Height adjustable, and a small width, so he does not slip in the chair.
 11. Fold-up, locking, padded armrests for easy transfers. Must be strong enough for transfers.
 12. Detachable swing-away foot rests needed for manual translers.
 13. Calf strap and Heel straps that can be removed for transfers if needed. Needed for spasms.
 14. Caster wheels that roll well over the 2 ramps in the doorways of the bathroom.
 15. Light enough for propulsion with one hand and one foot (toddling).
 16. Strong enough to transfer and not tip over.
 17. Soft padded seat because there is a high risk of pressure ulcers, with a strong back. Removable polyurethane (PUR) for easy cleaning.
 18. Seating with a narrow  waterfall-style recess (racetrack style) that can be used on the side and filler piece.
 19. Under rails for a bedpan if needed, and possibility for replacement bedpans.
 20. High-grade aluminum anodized or powdercoat and easy to wash. Stainless steel and brass parts.
 21. Wheels (20 inch), that can be moved to the front or back side, with solid rubber tires and stainless steel quick-release axles.
 22. The option for replacing large wheels with caster wheels for traveling.
 23. Push rims that are rubber coated.
 24. Brakes that are easy to reach and use with one hand.
 25. Caster wheels that can be locked by foot.
 26. Swing-away push handles.
 27. Possibility to disassemble for self maintenance and repairs.
 28. Must fit with a standard cistern (tank) and a concealed behind the wall tank and a future wash dry toilet with a toilet bowl width ~42 cm, height ~50-52 cm.
 29. For a a concealed behind the wall tank it may be needed to place the large rear wheels on the front of the chair.
 1. Beweegbare -- niet op een vaste plaats gemonteerd, zodat de douche kan warm worden van tevoren. Koud water veroorzaakt epileptische aanvallen.
 2. Verrijdbaar zodat de transfer kan worden gedaan op een droge, niet gladde vloer. Het veiliger voor hem en ook verzorgers is.
 3. Zelfrijder uitvoering dus hij kan zelfstandig als mogelijk beweging en gebruik maken van de douche, toileten wastafel.
 4. Zelfrijder uitvoering dus hij van het bed naar de stoel kan transfer  en actief zijn om zijn normale activiteiten zelfstandig in de ochtend te doen voordat hij het toilet en douche gebruikt, bijvoorbeeld een kopje koffie, ontbijt en het lezen van nieuws en e-mail . Het zal ook de hoeveelheid transfers verminderen die nodig zijn in de ochtend, waardoor hij veel meer energie voor meer belangrijke dingen tijdens de dag, zoals zijn schilderij en fysiotherapie.
 5. Het moet goed kunnen functioneren met het HandiMove Body Support systeem en plafondlift. De optimale positon voor overdrachten met het HandiMove Body Support-systeem is een normale zitpositie op ongeveer 90 °.
 6. De stoel mag niet zwaar en moeilijk zijn om te manoeuvreren wanneer het in gebruik is. Het moet makkelijk zijn voor de verzorger partner om te gebruiken vanwege rugproblemen (de partner heeft een arts brief)..
 7. Handmatige stand-pivot transfers moeten mogelijk zijn. Alhoewel we van plan zijn om een plafondlift thuis te gebruiken, zullen er vele malen voorkomen dat het niet mogelijk is wanneer er spoed vereist is. Handmatige transfers zijn nodig voor alle familiebezoeken, alle respitezorg en tijdens alle vakanties.
 8. Het moet mogelijk zijn om de stoel in water te onderdompelen indien nodig voor een bad in plaats van een douche. Het plaatsen van de stoel in een bad is nodig voor veel familiebezoeken, een aantal respitezorg, en tijdens vele vakanties.
 9. De stoel moet draagbaar zijn voor vervoer in een vliegtuig, trein of in een auto. Draagbaarheid is nodig tijdens alle familiebezoeken (alle familieleden wonen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten), de meeste respitezorg en tijdens alle vakanties (alle vakanties zijn in het buitenland).
 10. Hoogte instelbaar, en een geringe breedte, zodat hij niet binnen de stoel wegglijdt.
 11. Opklapbare, vergrendeld, gewatteerd armsteunen voor gemakkelijke transfers. Moet sterk genoeg zijn voor transfers.
 12. Afneembare swing-away voetsteunen nodig voor handmatige vertalers.
 13. Kalfbandje en Hielbanden die, indien nodig, voor transfers kunnen worden verwijderd. Benodigd voor spasmen.
 14. Voorwielen die goed rollen over de 2 hellingen in de deuropeningen van de badkamer.
 15. Licht genoeg voor de voortstuwing met een hand en een voet (trippelen).
 16. Sterk genoeg bij transfers aan niet te omvallen.
 17. Zacht gewatteerde zitting omdat er een hoog risico op decubitus, met een stevige rug. Verwijderbare polyurethaan (PUR) voor eenvoudige reiniging.
 18. Zitting met een smalle waterval-stijl uitsparing (circuit stijl) die kunnen worden gebruikt op de zijkant en vulstuk.
 19. Onder rails voor een ondersteek as nodig, en de mogelijkheid voor vervanging ondersteken.
 20. Hoogwaardig aluminium anodized of powdercoat aen gemakkelijk te wassen. Roestvrijstalen (RVS) en messing onderdelen.
 21. Wielen (20 inch), die kunnen worden verplaatst naar de voor- of achterzijde, met massief rubberen banden en roestvrij staal quick-release assen.
 22. De optie voor het vervangen van grote wielen met caster wielen voor op reis.
 23. Hoepels die rubber bekleed zijn.
 24. Remmen die gemakkelijk zijn te bereiken en te gebruiken met één hand.
 25. Caster wielen die kunnen worden vergrendeld met de voet.
 26. Swing-away duwhandvatten.
 27. Mogelijkheid te demonteren voor zelf onderhoud en reparaties.
 28. Moet passen met een standaard reservoir en een verborgen achter de muur reservoir en een toekomstige spoel- en föhn toilet met een toiletpot breedte ~42 cm, hoogte ~50-52 cm.
 29. Voor een achter de muur reservoir kan het nodig zijn om de grote achterwielen op de voorzijde van de stoel te plaatsen.

   

Specifications user - wheelchair / Specificaties gebruiker - rolstoel

We want the chair configured as much as possible to the similar dimensions as his TiLite ZRA every day chair. The following are the measurements:

TiLite ZRA US in / lb SI cm / kg
User height 72.44 184.00
User weight 149.91 68.00
A) Seat Width (SW) 16.00 40.50
B) Seat Depth (SD) +1 in / 2.54 cm 18.00 45.50
C) Front Seat Height (FSH) 18.50 47.00
D) Rear Seat Height (RSH) 17.00 43.00
E) Seat to Footrest (STF) 16.50 42.00

Nuprodx Multichair 4020 / 4020Rx / 4000 / 3000

Price: 4020: $2395

Features

 • Swing-away / removable push handles.
 • Cantilever fold-back / locking padded chair arms.
 • 17” x 17” x 2” Self-skinning hand-crafted naugahyde padded seat cushion and back with 1/2” waterfall-style foam ring around the commode opening and slot help protect the ischial and coccyx areas to reduce risk of pressure sores.
 • Seat height adjusts from 20-1/2” to 24” (easily fits over the highest toilets required by the ADA), and can be raised or lowered independent of wheel diameter.
 • Adjustable swing-away footrests.
 • Two 20” diameter wheels feature toggle wheel locks and 19” vinyl-coated hand rims.
 • Solid rubber tires, stainless steel quick-release axles and aluminum axle blocks for durability.
 • 5” diameter casters with total-lock brakes.
 • Optional 17" L x 20" W or 20" L x 17" W frame and cushion size.
 • Won't rust or corrode—constructed of aircraft-grade aluminum, brass, stainless steel and durable plastics.

Specifications

 • Approximate weight: 38 pounds
 • Weight capacity: 300 pounds
 • Passed ANSI / BIFMA X5.1 Dynamic Drop Test performed by Gaynes Labs, Inc., with weights up to 300 lbs. dropped on the chair with no structural breakage or loss of serviceability

Pros/ Cons

Many configuration options. Well designed and engineered. Good solid, compact and light weight machined anodized aircraft grade aluminum. Good swing-away footrests, locking armrests, etc. Good height underneath, good width underneath, good weight, good swing-away removable padded push handles. Good cushion options that can change the direction of the opening. Can be converted between a self-propel or attendant-propel model and also staionary for use in a bath.

Options

Specifications

Click for a full product line borchure with specifications.

Model A Overall Height B Overall Depth C Overall Width
4000 39” - 43”/99.1 - 109.2cm 38.5”/98cm 21”/53.3cm
4020 39” - 43”/99.1 - 109.2cm 36.5” - 40”/92.7 - 101.6cm 27”/68.6cm (at handrims)
4020Rx 39” - 43”/99.1 - 109.2cm 40”/101.6cm 24”/61cm (at handrims)
4000Tilt 38.5” - 41.5”/97.8 - 105.4cm 45.5”/115.6cm (at full tilt) 16”/40.6cm
Model D Inside Clearance E Floor to Seat F Backrest Height
4000 14" - 17"/35.6 - 43.2cm 21.5” - 25.5”/54.6 - 64.8cm 15.5"/38.4cm
4020 16.5”/41.9cm 21.5” - 25.5”/54.6 - 64.8cm 15.5"/38.4cm
4020Rx 16.5”/41.9cm 21.5” - 25.5”/54.6 - 64.8cm 15.5"/38.4cm
4000Tilt 19”/48.3cm 21” - 24”/53.3 - 61cm 15.5"/38.4cm
Model G Seat Frame to floor H Seat to footrest Weight
4000 18.5” - 22.5”/47 - 57.2cm 12" - 20"/30.5 - 50.8cm 28 lbs./12.70kg
4020 18.5” - 22.5”/47 - 57.2cm 12" - 20"/30.5 - 50.8cm 38 lbs./17.24kg
4020Rx 18.5” - 22.5”/47 - 57.2cm 12" - 20"/30.5 - 50.8cm 38 lbs./17.24kg
4000Tilt 16.5” - 19.5”/41.9 - 49.5cm 12" - 20"/30.5 - 50.8cm 44 lbs./19.95kg

Options to configure as a Multichair 4020 / 4020Rx / 4000 / 3000

Item # Description Quantity
mc4020 MultiCHAIR 4020. See description above. 1
B DROP RAIL and FRAME - ORIENTATION RIGHT
allows 4” of clear front or side access without the cushion or frame getting in the way.
Notes: To be used for right side access due to left side hemiparesis.
1
C2 TRANSFER CUSHION KIT - 8” WIDE
swing-away style, use with A3 side arms, can be used on left or right side of chair.
Notes: To be used when a bathtub is the only option for many family visits, some respite care and during many vacations.
1
C3 SHOWER LEGS (2)
used with C2 transfer cushion kits, add these legs to the transfer cushion kit for use in a shower.
Notes: To be used when traveling with a non-rollin shower is the only option for many family visits, some respite care and during many vacations.
1
D2 CARRYING CASE
20” x 20” x 8” black nylon, heavy duty zippers, (2) handles, removable shoulder strap, plastic caddy, panel, foam, strap (for the mc4000).
Notes: To be used when traveling with the small caster wheels.. Will fit with the drop rail and frame, heel straps and transfer cushion and shower legs.
1
E1 COMMODE PAN – Only u-channel rails and mounting hardware
Includes 12" x 14" x 6" pan, aluminum u-channel rails, stainless mounting hardware.
Notes: Will work with the drop rail and frame (RIGHT). The rails will be mounted on the front and back rail to slide out the right side. Because this will only be used if there are temporary health problems, we do not want the E2 COMMODE PAN LOWERING BRACKETS to provide access between frame and pan. To avoid excess international shipping costs for the pan, we will only purchase the u-channel rails and stainless mounting hardware and Nuprodx will proved the make/model information of the pan to purchase locally or if needed while traveling.
1
F4 5" CASTERS (2)
casters with total-lock brakes attached to (2) inner legs, add this option on a multichair 4000 with wheels F1, F2 or F5
Notes: To be used for family visits, respite care and during vacations in attendant propelled mode.
1
H3 "2” THICK SQUARE SHAPED CUSHION (Standard) Racetrack A.2 (6 inch wide with 4 inch slot). *FLAT, NOT ROUNDED*
17” x 17” x 2” Self-skinning hand-crafted naugahyde padded seat cushion.
Notes: It needs to be flat and not rounded to avoid falling through the recess.
1
? STANDARD T-BACK CUSHION 8" HIGH (NEW)
Seamless padded self-skinning urethane cushion.
Notes: Provides good trunk support and allows for raised armrests.
1
J2 CALF STRAP (1)
2" side hook and loop closure.
Notes: Needed for spasms. Can be removed for transfers.
1
J3 HEEL STRAPS (2)
2” wide black nylon, mounting hardware.
Notes: Needed for spasms. Can be removed for transfers.
1
K1 INNER LEG (1) complete 1-1/8" diameter leg with black caplug, brass adjuster button and crutch tip.
Notes: To be used when traveling when a bathtub or a non roll-in shower is the only option.
4
K2 OFFSET LEG (1) *NON-PINNED*
Ten hole outer leg with aluminum offset which provides 1-1/2" more room between legs
Notes: This is needed for wider European toilet bowls. There are 2 included with the 4020 for the 20” wheels. Need an extra set when using the caster wheels.
2
P-28 BACK POST ADAPTERS (2)
Pair of Seat Depth Adapters (2-Hole), increases "effective" seat depth by 1.5".
Notes: This will increase the overall seat depth form 17” to 18.5” to make it closer to the wheelchair at 18” +1”. It is much less expensive than a larger 20" depth frame, which would make the overall chair length much longer. Probably we will not use them using the large wheels up front or the caster wheels while traveling because it changes the center of mass and might be too tippy.
1

Questions/answers with the vendor

 1. Do you have resellers the Netherlands or Europe? Often we purchase equipment online in the US (Sportaid or Bike-on), but due to funding, we may need to purchase locally.
  we sell direct to customers in the EU but have a great relationship with DHL international.
 2. Are tools needed to swing-away the push handles?
  No, just push the button and rotate
 3. Are tools needed to swing-away the foot rests?
  No, either just fold up foot paddles or just pull up and remove or rotate the entire assembly
 4. I understand that the 4020 can be converted to rear-mounted wheels similar to the 4020Rx. I see that the overall width of the 4020 is 27 inches, while the 4020Rx is 24 inches. Can you please explain why the 4020 is wider or if it is possible with the 4020Rx to also front-mount the wheels?
  The 4020 is wider because the back wheels have to clear the toilet bowl but on the 4020 Rx the big wheels on the front effectively make the chair 3" narrower
 5. We would also like to purchase an extra set of casters to use on the chair instead of the 20 inch wheels when traveling -- to make it like a 4000. Are there any extra parts we need to purchase other than the casters to do that?
  No, just by the two casters: the axle block, brake tube big wheel assembly are easily removable
 6. My husband uses the armrest to transfer. Can you tell me how much weight they can bear (he is about 150 lbs).
  Our president weighs 200 pounds and can depress his entire body weight on the armrests
 7. Can you give us an idea of the cost for a 20" L x 17" W frame and cushion size?
  $200 US
 8. We need heel straps, but not calf straps -- is that possible?
  If you insist we can do heel straps, but they don't pack nearly as well because of the metal posts but since you asked about removable foot rests separate individual heel straps might be the way to go
 9. I understand that the frame is aircraft-grade aluminum. Is it anodized or powder coated?
  All of our aluminum parts are clear anodized
 10. We need the inside clearance to a 42 cm wide toilet. I understand that the inside clearance of the 4020 is 41.9cm -- are there spacers that can be added to a give it just a few millimeters extra inside clearance?
  Yes, we have extra-wide offset legs which would increase the space between them 3"

Other manual shower chairs / douchestoelen

Lagooni Compact Small wheels (Kleine wielen) / Self-propelled (Zelfrijder)

Price: €2,610

Pros/ Cons

Many configuration options. Solid, compact and light weight. Good swing-away footrests, locking armrests, cushions, etc. Good height underneath, good width underneath, good weight , good swing-away removable armrests and foot rests. Good cushion options. Don't like that there are no push handles. Don't like that the cushion is rounded, similar to what he has now that does not work well. Don't like the aluminium hub/rims and no mags. Don't like the powdercoat as opposed to annodized frame. Don't like that it is not as easy to travel with. Don't like that it is not as easy to swap configurations and that everything is customized.

Questions/answers with the vendor

 • Are the armrests locking?
  Our armrests are swing away armrests. When in seated position they are locked if you want to swing them away you have to pick them up/ pull upwards then you can swing them away. You can also remove them completely by pulling the upwards.
 • My husband uses the armrest to transfer. Can you tell me how much weight they can bear (he is about 68 kg)?
  This is not a problem at all. They can hold far more weight than that.
 • What is the diameter of the frame tubing? I am asking because we want the chair as close in size to his ZRA as possible, but the inside clearance needs to fit over a 42 cm WC pot. We don't mind going to 44 cm, but would not want to go wider.
  The Compact Aluminium part of the frame hase 32mm diameter tubing and is 45cm wide, it fits over all standard toilets. The stainlessteel legs have a diameter of 20mm so that the fit into the aluminium frame part.
 • Are the 20 inch rear wheels solid or pneumatic (air)?
  Solid PU tyres.
 • Is there an option for 20 inch rear mag wheels -- I'm concerned about rust. It would be useful to know the brand/model of the wheels so that I can research it.
  Mags are possible but only with air tyres and they are not in our standard product range and cost approx. €550,00 each. Very expensive. Our 20inch wheels are stainlessteel spokes and aluminium hub and rim. Simple but effective and light weight. In order to save space in the travel suitcase there are no pushrims on them.
 • Can it be converted between a self-propel (zelfrijder) and an attendant-propel (kleine wielen) with the purchase of extra caster wheels and legs? We want it smaller when traveling. It is possible to purchase two sets of legs.
  No problem. Easy to switch.
 • Are heel loops possible?
  We usually use calfstraps but heel loops are also possible.
 • Is there an option for black powdercoat to match the footrests/backrest?
  Unfortunately we use only one standard clour and that is machine silver. Black can be arranged but will cost extra.
 • Am I correct that no tools are needed to assemble the chair for traveling?
  100% correctJ
 • We will be purchasing the chair with a PGB. I would prefer to order directly from your website (not a dealer). Is there any problem with that?
  You can order directly with us. Through the website would be way to complicated in your case. Although you do not order through the website we still offer the 20% discount.
 • Do you also offer maintenance contracts should we decide to do that? Normally I maintain all equipment, but we might be interested.
  We used to do that in the beginning but not anymore. Lagooni is a very solid product and with the normal care and cleaning can last a long time without problems. We do however recommend replacement of the cushion every 3 to 4 years.
  One point you will need to consider is that because of our soft cushions and the chair also has to fit over a normal height toilet the lowest measurement floor to front seat height can be 50cm.
  Otherwise I recommend seat width 42cm ( 40cm is no problem but keep in mind room for washing ) then seat depth 45,50cm in no problem.

Go-Anywhere SP

Price: $ 1,595

Pros/ Cons

Less expensive than other options. Good light weight at 28 lbs (12.7 kg). Good overall width. Good easily removed seat and back cushions. Good that it is anodized aluminum. Don't like the footrest -- not swing-away. Don't like the seating options with cut-away sides. Don't like position of the brakes -- too low. Don't like all of the bolt through-pins that may get caught on clothes in transfers. Also concerned if it could take the force of transfers on the armrest, even with the optional Armrest Extenders. Like that they give a longer trial period and no cost restocking fee, but this is usually difficult to do internationally.  In general, I think this would be a great chair if it is mostly being used for travel, rather than mostly at home use.

 

Questions/answers with the vendor

We are looking for a new shower chair, mostly or at home, but occasional travel. We are interested in the GO! Anywhere Commode ‘n Shower Chair (Self-Propel). My husband has hemiplegia caused by strokes. He uses the armrests heavily for transfers. Can you give me an idea about how well you think the chair would work doing that?

If he is not very heavy he should be  just fine. If he weighs more than 160-ish I'd recommend ordering the armrest extensions accessory. They add 4" to the length of the armrests and, more importantly, 90-degree down to the seat frame where they attach with a thumbscrew. They will support much more weight being applied to them without fear of them bending.

 1. He only weighs about 150-ish, but he puts a lot of weight on the armrest. Would we lose flip-back capability with the the armrest extensions accessory?
  At 150 lbs he would be fine wth the standard cantilever-type armrests so long as he tries to bear his weight on the rear half of the armrests (closer to the backrest). I weigh about 165 lbs and  manage without issue lifting in this fashion. The Armrest Extenders provide support at the front of the armrests so weight would no longer be an issue. They may still be lifted up and swung-away but you would first need to unscrew the knobs which secure them to the seat assembly.
 2. As I understand, the footrests are not swing-away. Can you confirm this. For us, this will be a show stopper.
  The footrests do not swing-away. They swing inwardlly and may then be simply pulled out from the front of the seat.
 3. Do you have resellers in the Netherlands or Europe? Often we purchase equipment online in the US (Sportaid or Bike-on), but due to funding, we may need to purchase locally.
  We do not have any dealers in Europe. You may purchase online in our eCommerce store. We do ship anywhere in the world. Freight to NL will cost approx. $200 USD.

Others considered

Seatara

This is a new chair out of Israel. This would be a good chair if it is mostly being used for travel, rather than mostly at home use. Not enough options for seating, armrests not long enough for transfers, and the footrests do not flip-up individually to allow for toddling.

Borringia Chameleon

This would be a good chair if it is mostly being used for travel, rather than mostly at home use. Not enough options for seating and the footrests do not flip-up individually to allow for toddling.

Etac Clean 24"

This would be an okay chair if it is mostly being used for travel, rather than mostly at home use. Not enough seating options, wheels too big, armrests not strong enough for transfers, footrests not individual flip-up. We already have an older non self-propelled version of this chair, and never use it because I get pinched every time I set it up and it is not very stable.

Invacare Aquatec Ocean

This would be an okay chair if it is mostly being used for travel, rather than mostly at home use. Not enough seating options, wheels to big, armrests not strong enough for transers.

Lopital Cleo

This was another "tank" similar to his previous chair. Like that the seating is flatter, but it is too wide. Also think it is not high enough to go over our toilet. Wheels will get in the way when used over wall-hung toilets. Don't like the pneumatic tires.

Lopital Flexo

This is a "tank" similar to his previous chair. It is not self-riding, but it tilts from 3° to a maximum of 15° backwards. Having it able to go higher will help with getting it over the toilet and also with  care (especiall socks and shoes).

 • Maximum load 135 kg.
 • Simple adjustable hydraulic height control.
 • Lowest position 50 cm, highest position 105 cm.
 • Base: 70 cm wide, 82 cm deep.
 • Upholstered seat with seat opening.
 • Liner for seat opening.
 • Frontlocking armrests.
 • Upholstered foldable armrests to allow sideways transfer.
 • Upholstered backrest.
 • Foldable footrests with calf pads.
 • Footrests touch the ground when in the lowest position.
 • The chair will reach a maximum inclination of 15° in the highest position.
 • Rail for toilet bucket or bedpan.
 • Lockable plastic swivel castors, stainless steel wheel housings.
 • Greater stability.
 • Ergonomical seat comfort.
 • Contemporary style and design.

Handicare Combi, self-propelled

This was another "tank" similar to his previous chair.

And more tanks...

Electric shower chair / douchestoel

Lopital Elexo

This is a "tank" similar to his previous chair. It is not self-riding, but it tilts from 3° to a maximum of 17° backwards. Having it able to go higher will help with getting it over the toilet and also with  care (especiall socks and shoes). Don't like that it is onboard battery charging because of limited outlets, and that there will be a cord hanging.

 • Simple electric high / low adjustment.
 • Handcontrol with battery indicator.
 • With sleep mode setting after 60 minutes.
 • Maximum weight 180 kg.
 • Lowest position 50 cm, highest position 105 cm.
 • Frame width 68 cm, dept 83 cm.
 • Tilt adjustment to a maximum of 17 degrees.
 • Upholstered seat with toilet opening.
 • Inlay for the toilet opening.
 • Foldable upholstered armrests with front
  lock for sideways transfer.
 • Ergonomically formed seat and backrests.
 • Fold-out footrests with calf protection.
 • Fold-away and removable leg supports.
 • Rail for toilet bucket or bedpan.
 • Four plastic castors, fitted with brakes.
 • Extremely stable due to the fitting of 2 lifting motors.
 • Simple to recharge, with charger included.

Lopital Reflex

If going for n electric this looks like a good option. It tilts up to a maximum of 30° backwards. Having it able to go higher will help with getting it over the toilet and also with  care (especiall socks and shoes). I like that there are a lot of configurations options. I don't like that it is onboard battery charging because of limited outlets, but like that there is no cord hanging.

 • Electrically operated height-adjustable settings (variable).
 • Electrically operated tilt mechanism.
 • Easy-to-use touch controls on backrest.
 • Height-adjustable headrest.
 • Ergonomically designed backrest and seat.
 • Height-adjustable legrest and calf protection.
 • Foldable swivel armrests with front locking.
 • Suitable for use in the shower and toilet.
 • Can be moved into position over toilet.
 • Slide for stainless steel commode pan.
 • Four plastic castors with brakes.
 • Easy to recharge with battery charger provided.
 • Maximum lifting capacity: 135 kg
 • Option: Also available with Handcontrol.

 

Results after testing

Pros Voordelen
 1. Nice overall design, materials and construction. Stainless steel and steel tubes and plates with 2-layers of powder coating.
 2. Very stable.
 3. The Control panel was good, except the activating function (see cons below).
 4. The PUR armrests and back support were comfortable.
 5. The removable Platilon backrest was not wanted (Ed took it with him).
 6. The flat seating with waterfall-style recess was comfortable and allowed for repositioning well (see cons below).
 7. The Flexo leg supports were comfortable and removed easily (see cons below). The Reflex Footrest complete would be in the way for transfers.
 8. The seat depth of 46 cm is good.
 9. The Head support complete was not wanted (Ed took it with him).
 10. The seat Filler piece worked well.
 11. The push handles were comfortable for caregivers (see cons below).
 12. The moving upwards / downwards was good for caregivers when doing shoes and socks.
 13. The backwards tilting function was good, but we do not understand how this function will be useful (see cons below).
 14. The big (12.5 cm) Swivel wheels roll well over the ramps in the doorways.
 15. The magnetic Charger is very easily attached (see cons below).
 16. Good documentation.
 17. Good pre-sales support.
 1. Mooi algemeen ontwerp, materialen en constructie. RVS en stalen buizen en plaatwerk voorzien van 2-laags poedercoating.
 2. Zeer stabiel.
 3. Het bedieningspaneel was goed, behalve de activeringsfunctie (zie nadelen hieronder).
 4. De PUR armsteunen en rugleuning waren comfortabel.
 5. Het Platilon rug was niet gewenst. (Ed nam het mee).
 6. De platte zitting met waterval-stijl uitsparing waren comfortabel en toegestaan om goed te verplaatsen (zie nadelen hieronder).
 7. De Flexo beensteunen waren comfortabel en gemakkelijk verwijderd (zie nadelen hieronder). De Reflex Voetensteun compleet, die niet werd getest, zou in de weg staan voor transfers.
 8. De zitdiepte van 46 cm is goed.
 9. De Hoofdondersteuning compleet was niet gewenst (Ed nam het mee).
 10. Het zitting vulstuk was goed.
 11. De duwhandgrepen waren comfortabel voor verzorgers (zie nadelen hieronder).
 12. De omhoog / omlaag bewegen was goed voor verzorgers bij het schoenen en sokken te doen.
 13. De achterwaartse kantelfunctie was goed, maar we begrijpen niet hoe deze functie bruikbaar is (zie nadelen hieronder).
 14. De grote (12,5 cm) zwenkwielen rollen goed over de hellingen in de deuropeningen.
 15. De magnetische lader is zeer gemakkelijk te bevestigen (zie nadelen hieronder).
 16. Goede documentatie.
 17. Goede pre-sales ondersteuning.

 

Cons Nadelen
 1. Activating the chair by pressing both up arrows for 2 seconds took longer and was too complicated for caregivers.
 2. It was too difficult for caregivers to fold the armrests up or turn the front closure downwards. They were pulling on the security catch at the hinging point on the frame, instead of pushing on it. This will cause problems with caregivers who do not always follow instructions well.
 3. The front closures on the armrests hindered self showering and drying and also toilet use.
 4. The armrests cannot be used as a support during manual transfers when urgency is needed.They do not provide enough support when put downward because they do not lock in a downward position.
 5. During transfers it was difficult to put on the brakes without strong shoes. The caregiver partner and sometimes other caregivers do not wear strong shoes in the home. It would take too long to change shoes when urgency is needed.
 6. The seat width is too wide at 46 cm. It should be about 40.5 cm so that he does not slide around and has enough upper body support. When he is busy washing or on the toilet he is not able to hold the armrests and instead uses the armrest to help support his trunk.
 7. The seat recess is too wide and the opening is in the wrong position in the back of the chair. A narrow recess is needed so that he does not fall through and an opening on the side is needed so that he can have access with his right hand.
 8. The seat to footrest height is too short at 49 cm and does not adjust lower. It should be about 52 cm. This causes him to sit sideways and fall through the recess (see photo below).
 9. We think that using the backwards tilting function with thethe HandiMove Body Support system and ceiling lift will not work well. The optimal positon for transfers with the HandiMove Body Support system is a normal sitting position at about 90°. We are concerned that this will cause problems with caregivers who do not always follow instructions and they will try to use the tilting function when they should not.
  We also cannot think of any situations that the tilting function would be used. We also have a preference to have only needed functionality, so that we do not increase costs that might be better used on other more needed functionality such as the HandiMove Body Support system and ceiling lift and the wash and dry toilet. In short, the only advantages we can find of having an electric shower chair are for the moving upwards / downwards functionality for caregivers when doing shoes and socks, but we do not think it is worth the extra cost and maintenance.
 10. The chair has a large footprint. It will be in the way in the bathroom for other ADL activities that are also important. Because the footprint is so large it can also not be used anywhere else but in the bathroom and bedroom.
 11. The chair is very heavy and difficult to manoeuvre when it is in use. It will be too difficult for the caregiver partner to use because of back problems (the partner has a doctors note).
 12. The push handles stick out too far on the sides and get caught on caregiver clothing and accessories that are needed in the bathroom such as the soap dispenser, shower caddy and standing bar/towel rack.
 13. The chair does not fit with the current toilet grab bar installation. In order to use the chair we needed to remove the grab bar that is used on a daily basis for transfers and support while using the toilet.
 14. The chair does not fit with the current toilet installation. When the chair is at a normal height to use the toilet the toilet lid and tank prevent it from being moved back far enough over the toilet bowl. When the chair is raised high it goes back further, but the stand pipe prevents it from being moved back far enough (see photos below).
 15. It does not fit well over the toilet bowl and we think it will be unhygienic for toilet use. We had planned that the chair would be used in the morning for the toilet to reduce the number of transfers. Other times during the day it was planned that the chair would not be used for the toilet. We also “think” that there will be problems when using the chair with toilets that have behind the wall tanks because the back legs stick out too far. Most of our family and many hotels use behind the wall tanks, and thus the chair would not be usable.
 16. The front caster “wings” are in the way for manual stand-pivot transfers and make it unsafe and difficult. Although we plan to use a ceiling lift at home, there will be many times that it will not possible when urgency is needed. Manual transfers are needed for all family visits, all respite care and during all vacations.
 17. It is not possible to submerge the chair in water if needed for a bath in place of a shower. The chair is only splash-proof (IPX4). Placing the chair in a bath is needed for many family visits, some respite care and during many vacations.
 18. The chair is not portable for transport in an airplane or in a car. Portability is needed for all family visits (all family members live in the United Kingdom and the United States), most respite care and during all vacations (all vacations are abroad).
 19. The chair is supposed to be charged in a well-ventilated, dry space, but that is not possible because it is not possible to separate the battery from the chair. The WC is not dry or well ventilated and there is only one power outlet and the cord will be in the way of other ADL activities.
 20. Servicing and maintenance may only be carried out by persons authorised by Lopital. We prefer to do all servicing ourselves. We are also concerned that Loopital service is not widely available in other countries that we travel to.
 21. The chair must be inspected and serviced at least once a year. We already have many devices that need to be serviced and do not want to add more services unless absolutely necessary for safety or ADL functionality.
 22. The chair may only be operated by persons who have been sufficiently trained. This is not possible because there are many caregivers and training time is limited.
 23. The chair must be used in a clinical setting, and we do not live in a clinical setting.
 24. Overall the chair is much too passive. It is caregiver focused and not user focused. We would like that he can transfer from the bed to the chair and be active enough to do his normal activities independently in the morning before he uses the toilet and shower, for example making a cup of coffee, breakfast and reading news and e-mail. With a lightweight manual shower chair that he can move independently in, he should be able to do these activities. It will also lessen the amount of transfers that are needed in the morning leaving him much more energy for more important things during the day like his painting and physical therapy. When he uses the toilet and shower he wants that he can be independent and does not need to have caregivers do everything for him. We have made almost everything accessible in the bathroom so that he is independent, for example, toothbrush, wash clothes, soap, etc. He does all washing independently and only needs caregivers for helping him to help with clothing, drying and transfers. Caregivers often do not try to listen to him and they ask many questions that they should not need to if he can do more things himself. It causes him a lot of stress, and as a result he has epileptic seizures. In short, we feel that this chair is “overkill” and makes him too handicapped and takes away all of his independence and puts it all in the hands of caregivers. This is something we absolutely do not want and would be bad for his emotional and physical well being. We also feel that it will be dangerous for him, especially when caregivers do not follow instructions properly. Although we provide training, there is a full agenda already with the wheelchair, transfers and epilepsy protocol. The complicated chair will only add to the complexity and possible problems with caregivers and we do not see enough advantages to take that risk.
 1. Activeren de stoel door de beide omhoog knoppen gedurende 2 seconden in te drukken nam langer en was te ingewikkeld voor verzorgers.
 2. Het was te moeilijk voor verzorgers om te klap de armsteunen omhoog of draai de voorsluiting naar beneden. Ze trekken op de beveiligingspal bij het scharnierpunt aan het frame, in plaats van er op te duwen. Dit zal problemen met verzorgers veroorzaken die de instructies niet altijd goed volgen.
 3. De voorsluitingen op de armsteunen belemmerde zelfdoeken en drogen en ook toiletgebruik.
 4. De armsteunen kunnen niet als steun gebruikt worden dor handmatig transfers wanneer er spoed vereist is. Ze bieden niet voldoende ondersteuning wanneer ze neerleggen omdat ze niet in een neerwaartse positie vergrendelen.
 5. Tijdens transfers op de rem te staan was moeilijk zonder sterke schoenen. De verzorger partner en soms andere verzorgers draagt geen sterke schoenen in het huis. Het zou te lang duren om schoenen te veranderen wanneer er spoed vereist is.
 6. De zitbreedte is te breed op 46 cm. Het zou ongeveer 40,5 cm moeten zijn, zodat hij niet glijdt en genoeg bovenlichaam ondersteuning heeft. Als hij bezig is met wassen of om het toilet, kan hij de armleuningen niet vasthouden en in plaats daarvan de armleuning gebruiken om zijn romp te ondersteunen.
 7. Het zit uitsparing is te breed en de opening is in de verkeerde positie achterin de stoel. Een smalle uitsparing is nodig, zodat hij niet doorkomt, en een opening aan de zijkant is nodig zodat hij met zijn rechterhand toegang heeft.
 8. De hoogte van de zitting tot voetsteun is te kort op 49 cm en past niet lager. Het zou ongeveer 52 cm moeten zijn. Dit zorgt ervoor dat hij zijwaarts zitten en door de uitsparing valt (zie photo heironder).
 9. Wij denken dat het gebruik van de achterwaartse kantelfunctie met het HandiMove Body Support systeem en plafondlift niet goed past. De optimale positie voor transfers met de HandiMove Body Support-systeem is een normale zitpositie op ongeveer 90 °. We zijn bezorgd dat dit problemen met verzorgers zal veroorzaken die niet altijd instructies volgen en ze zullen proberen de kantelfunctie te gebruiken wanneer ze niet zouden moeten.
  We kunnen ook niet aan situaties denken dat de kantelfunctie zou worden gebruikt. We hebben ook de voorkeur om alleen de nodig functionaliteit te hebben, zodat we niet meer kosten verhogen die beter kunnen worden gebruikt bij andere, meer benodigde functionaliteit, zoals het HandiMove Body Support systeem en plafondlift, en het was- en droog toilet. Kortom, de enige voordelen die we kunnen hebben van een elektrische douchestoel zijn voor de bewegende omhoog / omlaag functionaliteit voor verzorgers bij het doen van schoenen en sokken, maar we vinden niet dat het de extra kosten en onderhoud is waard.
 10. De stoel heeft een grote voetafdruk. Het zal in de weg staan in de badkamer voor andere ADL-activiteiten die ook belangrijk zijn. Omdat de voetafdruk zo groot is, kan het ook niet elders worden gebruikt, maar in de badkamer en slaapkamer.
 11. De stoel is erg zwaar en moeilijk te manoeuvreren wanneer het in gebruik is. Het zal te moeilijk zijn voor de verzorger partner om te gebruiken vanwege rugproblemen (de partner heeft een arts brief).
 12. De duwhandgrepen steken te ver aan de zijkanten en worden gevangen op de verzorger kleding en accessoires die nodig zijn in de badkamer, zoals de zeepdispenser, douchecaddy en staandebeugel / handdoekrekken.
 13. De stoel past niet bij de huidige toiletbeugel. Om de stoel te kunnen gebruiken, moesten we de toiletbeugel verwijderen die dagelijks wordt gebruikt voor transfers en ondersteuning tijdens het gebruik van het toilet.
 14. De stoel past niet bij de huidige toiletinstallatie. Wanneer de stoel op een normale hoogte is om het toilet te gebruiken, verhindert het toilet deksel en tank het ver genoeg te verplaatsen over het toilet pot. Als de stoel hoog wordt opgeheven, gaat het verder terug, maar de standpijp voorkomt dat het ver genoeg wordt verplaatst (zie foto's hieronder).
 15. Het past niet goed over de toiletpot en we denken dat het onhygiënisch voor toiletgebruik zal zijn. We hadden gepland dat de stoel in de ochtend voor het toilet zou worden gebruikt om het aantal transfers te verminderen. Andere keren tijdens de dag werd gepland dat de stoel niet voor het toilet zou worden gebruikt. We denken ook dat er problemen zullen zijn bij het gebruik van de stoel met toiletten die achter de muurtanks liggen omdat de achterpoten te ver uitsteken. Het grootste deel van onze familie en veel hotels hebben aachter de muurtanks, en dus zou de stoel niet bruikbaar zijn.
 16. De voorwiel “vleugels” zijn in de weg voor handmatige stand-pivot transfers, en maken het onveilig en moeilijk. Alhoewel we van plan zijn om een plafondlift thuis te gebruiken, zullen er vele malen voorkomen dat het niet mogelijk is wanneer er spoed vereist is. Handmatige transfers zijn nodig voor alle familiebezoeken, alle respitezorg en tijdens alle vakanties.
 17. Het is niet mogelijk om de stoel in water te onderdompelen indien nodig voor een bad in plaats van een douche. De stoel is alleen spatwater dicht (IPX4). Het plaatsen van de stoel in een bad is nodig voor veel familiebezoeken, een aantal respitezorg, en tijdens vele vakanties.
 18. De stoel is niet draagbaar voor vervoer in een vliegtuig of in een auto. Draagbaarheid is nodig tijdens alle familiebezoeken (alle familieleden wonen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten), de meeste respitezorg en tijdens alle vakanties (alle vakanties zijn in het buitenland).
 19. De stoel moet in een goed geventileerde, droge ruimte geladen worden, maar dat is niet mogelijk omdat het niet mogelijk is de batterij van de stoel te scheiden. De badkamer is niet droog of goed geventileerd en er is maar één stopcontact en het snoer staat in de weg van andere ADL-activiteiten.
 20. Service en onderhoud is alleen toegestaan door daartoe door Lopital geautoriseerde personen. We hebben de voorkeur aan alles zelf te onderhouden. We zijn ook bezorgd dat Loopital service niet veel beschikbaar is in andere landen waar we naar reizen.
 21. De stoel dient minimaal 1 keer per jaar periodiek geinspecteerd en onderhouden te worden. We hebben al veel apparaten die dienen te worden onderhouden en willen geen meer onderhoud toevoegen, tenzij het absoluut noodzakelijk is voor veiligheid of ADL-functionaliteit.
 22. De stoel dient uitsluitend te worden bediend door voldoende geïnstrueerd en deskundig personeel Dit is niet mogelijk omdat er veel zorgverleners zijn en de trainingstijd is beperkt.
 23. De stoel dient te worden gebruikt in een klinische omgeving. en we leven niet in een klinische omgeving.
 24. Over het algemeen is de stoel veel te passief. Het is verzorger gericht en niet gericht op de gebruiker. Wij willen dat hij van het bed naar de stoel kan transfer  en actief zijn om zijn normale activiteiten zelfstandig in de ochtend te doen voordat hij het toilet en douche gebruikt, bijvoorbeeld een kopje koffie, ontbijt en het lezen van nieuws en e-mail . Met een lichtgewicht handbewogen douchestoel dat hij zelfstandig kan verplaatsen, zou hij deze activiteiten kunnen doen. Het zal ook de hoeveelheid transfers verminderen die nodig zijn in de ochtend, waardoor hij veel meer energie voor meer belangrijke dingen tijdens de dag, zoals zijn schilderij en fysiotherapie. Als hij het toilet en douche gebruikt, wil hij dat hij onafhankelijk kan zijn en hoeft geen verzorgers alles voor hem te doen. We hebben bijna alles in de badkamer toegankelijk gemaakt, zodat hij onafhankelijk is, bijvoorbeeld tandenborstel, washandjes, zeep, enz. Alles wassen zich zelfstandig en heeft alleen verzorgers nodig om hem te helpen bij kleding, drogen en transfers. Verzorgers vaak niet proberen om hem te luisteren en ze vragen veel vragen die ze niet zou willen doen als hij meer kan doen zichzelf. Het veroorzaakt hem veel stress, waardoor hij epileptische aanvallen heeft. Kortom, we voelen dat deze stoel "overkill" is, waardoor hij te gehandicapt wordt en alle onafhankelijkheid wegneemt en alles in de handen van verzorgers legt. Dit is iets dat we absoluut niet willen en zou slecht zijn voor zijn emotionele en lichamelijke welzijn. We voelen ons ook dat het voor hem gevaarlijk zal zijn, vooral wanneer verzorgers de instructies niet goed volgen. Hoewel we trainen, is er al een volledige agenda met de rolstoel, transfers en epilepsieprotocol. De ingewikkelde stoel zal alleen de complexiteit en eventuele problemen met verzorgers toevoegen en we zien niet genoeg voordelen om dat risico te nemen.